Do 10 października br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019. Poszczególne komisje stypendialne przyznają punkty w oparciu o przedstawione i udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Ponadto punktowana jest również wysoka średnia ocen. O czym należy pamiętać, ubiegając się o przyznanie stypendium? Poniżej przedstawiono 10 najważniejszych kwestii, o których warto pamiętać, wypełniając wniosek.

  1. Prawidłowo policzona średnia ocen

Średnia ocen to średnia arytmetyczna liczona poprzez podzielenie sumy ocen przez ich ilość. Warunkiem formalnym przy staraniu się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie średniej ocen wynoszącej minimum 4,0 (wyjątek: patrz pkt 9). Warto pamiętać, że ocena niedostateczna uzyskana w I terminie również wlicza się do średniej ocen. Oceny z lektoratu oraz egzaminu z języka obcego zaliczane są odpowiednio w 4 i 5 semestrze studiów bez względu na to, w którym semestrze uczęszczano na zajęcia z języka obcego. Wypełniając wniosek o stypendium w systemie USOS, student samodzielnie podaje wyliczoną przez siebie średnią, jednakże po złożeniu wniosku w swoim dziekanacie, pracownicy weryfikują tę średnią i w zależności od potrzeby dokonują stosownej korekty.

  1. Bierny udział w konferencjach naukowych nie jest punktowany

Osiągnięciem naukowym w rozumieniu kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest jedynie czynny a nie bierny udział w konferencji naukowej. Czynny udział oznacza wygłoszenie referatu lub przedstawienie posteru w ramach sesji posterowej. Bierne uczestnictwo oznacza bycie wolnym słuchaczem. Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do otrzymania punktów w tej kategorii jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o wzięciu czynnego udziału w konferencji, zawierającego ponadto jej nazwę i rodzaj (międzynarodowa, ogólnopolska lub środowiskowa) oraz datę i miejsce jej zorganizowania. Oprócz tego obowiązkiem wnioskodawcy jest również dołączenie programu konferencji, na podstawie którego komisja stypendialna weryfikuje rodzaj konferencji. Jeżeli student ubiega się o punkty w tej kategorii z tytułu przedstawienia posteru w ramach sesji posterowej, to poza wyżej wymienionymi załącznikami obowiązany jest złożyć jako załącznik kopię posteru.

  1. Udział w warsztatach i szkoleniach

W tej kategorii punktowane będą wszelkie warsztaty i szkolenia zorganizowane przez podmioty związane z Uniwersytetem Opolskim, tj. koła naukowe, samorządy studenckie, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Akademickie Centrum Karier, bez względu na tematykę danych warsztatów czy szkolenia. Inaczej jest w przypadku warsztatów i szkoleń zorganizowanych przez jednostki zewnętrzne, niezwiązane z UO. Wówczas muszą mieć one charakter naukowy i być powiązane z kierunkiem studiów, na których student ubiega się o przyznanie stypendium.

  1. Pozauczelniane stypendia, nagrody, wyróżnienia

Ta kategoria osiągnięć naukowych jest katalogiem szczególnie otwartym, zatem wnioskodawca może wykazywać wszelkie nagrody, które uzyskał w toku studiów, byleby przyznane były przez podmioty zewnętrzne, a nie organy UO. Przykładem takich stypendiów może być np. stypendium Prezydenta Miasta, stypendium Marszałka Województwa czy nagrody przyznawane przez banki i inne jednostki.

  1. Działania o charakterze organizacyjnym nie są punktowane

Wszystkie działania związane z organizacją wydarzeń takich jak m.in. konferencje, festiwal nauki, seminaria etc. nie będą punktowane. Tego typu działalność potwierdzona stosownym zaświadczeniem będzie uwzględniona przy ubieganiu się o Nagrodę Rektora.

  1. Osiągnięcia artystyczne muszą być działalnością promującą Uniwersytet Opolski

Należy jednak pamiętać, iż samo posiadanie statusu studenta UO nie będzie równoznaczne z promowaniem uczelni. Punkty w tej kategorii uzyska się w przypadku upowszechnienia swoich osiągnięć artystycznych z ramienia UO, np. poprzez publikację dzieła artystycznego czy utworu w rozumieniu prawa autorskiego na łamach mediów studenckich.

  1. Komisje stypendialne nie posiadają uprawnień do cofania wniosków do poprawy w systemie USOS

W praktyce oznacza to, że po zarejestrowaniu wniosku w systemie USOS student nie może już dokonać żadnych zmian czy poprawek. Stąd też tak istotne jest rzetelne wypełnienie wniosku na etapie jego edycji w USOS. Wedle starej zasady, iż „kto pyta, nie błądzi”, warto również w razie problemów i niejasności skontaktować się np. z przedstawicielami Samorządu Studenckiego UO, członkami poszczególnych komisji stypendialnych czy przedstawicielami odpowiednich rad studenckich.

  1. Po upływie terminu na złożenie wniosków w dziekanacie nie ma możliwości dostarczania dodatkowych załączników

Wszelką dokumentację potwierdzającą wykazane we wniosku osiągnięcia należy przedstawić w momencie składania wniosku. W przypadku braku formalnego, którymi może być np. brak podpisu na zaświadczeniu, komisja wezwie studenta do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeżeli wykazane we wniosku o stypendium osiągnięcie nie zostanie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, to wnioskodawca nie otrzyma za nie punktów.

  1. Wymóg średniej powyżej 4,0 nie obowiązuje w przypadku ubiegania się o stypendium na podstawie osiągnięć sportowych

W takiej sytuacji student otrzyma punkty jedynie za wykazane osiągnięcia sportowe, jednakże maksymalnie komisja może przyznać łącznie 100 punktów za wszystkie osiągnięcia. Osiągnięcia o charakterze sportowym muszą zostać potwierdzone przez Prezesa Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego na  określonym formularzu stanowiącym załącznik nr 2 Komentarza do kryteriów przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Ponadto wnioskodawca będzie mógł uzyskać punkty za osiągnięcia sportowe, jeżeli reprezentując profesjonalny klub sportowy, zrealizował któreś z podanych kryteriów.

  1. Komisje stypendialne działają w oparciu o kryteria stypendialne, komentarz do nich oraz zasady postępowania administracyjnego

Oznacza to, że członkowie komisji stypendialnych przyznają bądź nie przyznają punkty, kierując się treścią kryteriów stypendialnych i komentarza, dlatego niezmiernie istotne jest, by ubiegający przed złożeniem wniosku wnikliwie zapoznał się z ich treścią. Komisja stypendialna jest organem administracyjnym, wobec czego obowiązana jest swoją pracę wykonać rzetelnie i zgodnie z prawem. W celu uniknięcia konfliktu interesów i zachwiania zasady bezstronności wnioski o stypendium członków wydziałowych komisji stypendialnych ocenia Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Dołożenie wszelkich starań, by wniosek został uzupełniony prawidłowo jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy, czy uda się uzyskać dodatkowe punkty zwiększające szanse na zostanie laureatem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Więcej informacji na temat stypendium Rektora dla najlepszych studentów: tutaj.

Anna Panek