IV Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych – “Wyzwania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, a bezpieczeństwo obrotu finansowego”

Projekt porusza tematykę innowacyjnych instrumentów służących do zbierania informacji i wywiadu gospodarczego, nowych technologii wpływających na bezpieczeństwo obrotu finansowego, kryptowalut oraz metod zabezpieczania interesów wspólników spółek prawa handlowego. Podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, jak ograniczyć ryzyko związane ze współpracą z kontrahentem oraz jak zgromadzić materiał dowodowy w sprawie przestępstwa gospodarczego. Postaramy się też poruszyć tematykę nowych sposobów walki z nieuczciwymi praktykami rynkowymi, które uderzają w osoby starsze.

Celem projektu jest zbadanie obszaru związanego z prawem i bezpieczeństwem będącego poza mainstreamem aktualnych prac naukowych, ocena wpływu omawianych zagadnień na bezpieczeństwo obrotu finansowego oraz uwrażliwienie uczestników na przedstawione problemy poprzez wypracowanie w ich postępowaniu odpowiednich systemów obronnych.

IV Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych, organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland we współpracy z doktorantami Uniwersytetu Opolskiego i Stowarzyszeniem Prawa Finansowego Aureus, odbędą się w dniach 8-10 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Najważniejszym wydarzeniem będzie ogólnopolska konferencja naukowa, która odbędzie się
8 maja 2017 r., oscylująca wokół trudnego pod kątem praktycznym tematu wyzwań w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i bezpieczeństwa obrotu finansowego. Konferencja adresowana jest do:

  • studentów, absolwentów i doktorantów kierunków związanych z prawem, ekonomią, zarządzaniem i naukami o bezpieczeństwie,
  • kadry naukowej uczelni wyższych,
  • prawników i aplikantów zawodów prawniczych,
  • wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

W trakcie konferencji omówione zostaną zagadnienia z zakresu: instrumentów ochrony interesów wierzycieli przed nieuczciwymi działaniami kontrahentów; mediów społecznościowych w bezpieczeństwie obrotu finansowego; bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej; nowych metod w wykrywaniu przestępczości gospodarczej, finansowej lub celnej; kryptowalut w przestępczości gospodarczej; wyzwań prawno-dowodowych w związku z wykrytym przestępstwem gospodarczym; przestępstwa działania na szkodę spółki; zmieniającego się modelu przestępczości i wyzwań przed judykaturą; ochrony danych osobowych w kontekście bezpieczeństwa obrotu finansowego.

W ramach konferencji zaplanowano panel ekspercki, na którym zostaną zaprezentowane referaty specjalistów w wyżej wymienionych dziedzinach. Kolejne części konferencji to czas przeznaczony dla doktorantów i studentów, którzy będą mieli okazję przedstawić nadesłane wcześniej artykuły. Wśród wszystkich zaprezentowanych prac organizatorzy wyłonią i nagrodzą najlepsze z nich – zarówno pod kątem merytorycznym jak i samej prelekcji. Dodatkowo najciekawsze artykuły zostaną opublikowane w Studenckich Prawniczych Zeszytach Naukowych „Nomos & Dike” wydawanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W dniach 9-10 maja 2017 r. zorganizowane zostaną zajęcia warsztatowe, które przeprowadzą doktoranci, radcowie prawni i adwokaci oraz aplikanci tych zawodów, będący specjalistami w dziedzinie prawa gospodarczego, finansowego i karnego. Efektem końcowym warsztatów ma być wypracowanie u uczestników odpowiedniej umiejętności obrony przed przestępcami z obszarów obrotu finansowego, jak i uwrażliwienie ich na dostrzeganie nowych zagrożeń.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch panelach. Pierwszy z nich zatytułowany “Zwalczanie przestępczości gospodarczej” odbędzie się 9 maja 2017 r. Tego dnia zaplanowano następujące szkolenia:

Godzina Temat Prowadzący
10:00 – 11:15 Wywiad jawno-źródłowy oraz czerwone flagi – identyfikowanie zagrożeń w obrocie finansowym mgr Rafał W ielki
Pracownia Kryminalistyki
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski
11:30 – 12:45 Jak wykrywać nieuczciwych kontrahentów w transakcjach
z kryptowalutami oraz postępować w razie oszustwa 
mgr inż. Rafał Prabucki
Pracownia Kryminalistyki
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski
13:00 – 14:15 Metodyka sporządzania pozwów w sprawach gospodarczych  mgr Mateusz Tusiński
Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Opolski

 

Drugi z paneli – “Prawne aspekty bezpieczeństwa obrotu finansowego” zaplanowano na
10 maja 2017 r., a w jego ramach zostaną przeprowadzone następujące warsztaty:

 

Godzina Temat Prowadzący
10:00 – 11:15 Instrumenty ochrony prawnej przysługujące wierzycielowi wobec
nieuczciwych kontrahentów
mgr Oskar Woźniak
Kancelaria Radców Prawnych Michalak i Wspólnicy Sp. k.
11:30 – 12:45 Ryzyko inwestycji na rynkach kapitałowych
w Polsce (New Connect, GPW)
Marcin Jedynak
ACG Alpha Capital Group
Sp. z o. o. Sp. k.
13:00 – 14:15 Rola argumentacji prawniczej w dowodzeniu racji przed sądem w sprawach gospodarczych r. pr. Aleksandra Gaj
Kancelaria Radców Prawnych
Aleksandry Gaj i Grzegorza Frajmana